Menu

Elektronisch contracteren kan gewoon

26-apr.-2018

Veel is geschreven over elektronische contracten, digitale aktes en wat daarbij komt kijken. Het beeld lijkt hierdoor te zijn ontstaan dat een elektronische overeenkomst twijfelachtig kan zijn. Dit is echter pertinent onjuist. Vraag uzelf dus zeer kritisch af waarom u eigenlijk nog een handtekening onder uw contracten laat zetten.

Het sluiten van een overeenkomst is vormvrij, en mag dus ook in elektronische vorm geschieden. Er zijn slechts zeer weinig overeenkomsten waarvoor de wet een geschrift als vormvereiste stelt. Voorbeelden van dergelijke overeenkomsten zijn de koop van een woning (art. 7:2 BW), huurkoop (7A:1576i BW), timesharing (7:50c lid 1 BW), pacht (7:317 lid 1 BW), vrijwillige garantietoezeggingen, de exclusieve licentie (art. 2 Auteurswet) en sinds juli 2014 de overeenkomst tot dienstverlening na telefonische acquisitie (6:230v sub 6 BW). Bovendien is bij al die overeenkomsten (behalve wanneer tussenkomst van de rechter, overheid of notaris nodig is) een elektronisch geschrift ook rechtsgeldig (art. 6:227a BW).

De reden om te kiezen voor een schriftelijke overeenkomst met handtekening is vaak de bewijskracht die dit oplevert. Een dergelijk document kwalificeert als onderhandse akte en levert tussen partijen in beginsel dwingend bewijs op over wat er is afgesproken, wat bij latere geschillen een waardevolle situatie kan zijn (art. 157 Rechtsvordering).

Een onderhandse akte moet in beginsel op papier zijn opgesteld en voorzien zijn van een ‘natte’ handtekening, oftewel een krabbel met pen gezet. Echter, onder voorwaarden is ook een elektronische akte rechtsgeldig (art. 156a Rechtsvordering). Kort gezegd is vereist dat de inhoud zodanig wordt vastgelegd dat deze ongewijzigd gereproduceerd kan worden voor zo lang als nodig. In de ICT-praktijk betekent dit een PDF-bestand, in beginsel in het PDF/1a formaat zoals vastgelegd in ISO standaard 19005-1. Hierbij kan verder worden gewerkt met complexe digitale handtekeningen, hoewel onder omstandigheden ook een gescande natte handtekening genoeg kan zijn.

De extra bewijskracht van een akte is echter lang niet altijd nodig. Zelden staat immers ter discussie wat nu exact op papier is gezet, dan wel of er daadwerkelijk een contract gesloten is. En discussie over wat de afspraak betekende, blijft bij een akte net zo goed gelden als bij een mondeling of elektronisch contract. Vraag uzelf dus altijd af of de extra moeite van de handtekening het wel waard is.